EĞİTİM MODELİMİZ

SERBEST ZAMAN

Güne her sabah “Serbest Zaman Etkinliği” adı altında 20 dakika bir oyun uygulaması ile başlanır. Bu etkinliğin çocukları diğer etkinliklere ve güne hazırlama özelliği vardır. Çocukların bireysel gereksinimlerine ve ilgilerine yönelik olarak çok sayıda seçeneğin aynı anda sunulduğu ortamda çocuklar ilgi köşelerinde yetişkin yönlendirmesi olmadan kendi istekleri doğrultusunda oynayacağı köşeyi ve oyun arkadaşlarını seçer. Kendi kendine karar alma, aldığı kararı uygulama ve bu uygulamanın sonuçlarını görme fırsatı bulur.

YABANCI DİL

Okulumuzda English Kids Academy Okul Öncesi İngilizce Programı doğrultusunda tam zamanlı İngilizce eğitim programı ile öğrencilerin yaşadıkları ortamda doğal yollardan İngilizce’yi öğrenmeleri hedeflenmektedir. İletişim kurmalarını kolaylaştıracak düzeyde bir kelime dağarcığına sahip olmaları, kendilerine verilen yönergeleri rahatlıkla alabilmeleri ve basit cümle kalıplarını kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz günlük aktivitelerde, ders anlatımı ve oyun zamanlarında kullandıkları İngilizce ile ikinci bir dili öğrenmenin eğlenceli yollarını yaşamaktadırlar. Böyle bir ortamda öğrenilen yabancı dilin kalıcı olacağına inanarak öğrencilerimizin “İlköğretim İngilizce Programı”na hazır hale gelmelerini amaçlamaktayız.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Türkçe etkinlikleri; çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini arttırmak için planlanan grup etkinlikleridir. Tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Temalar doğrultusunda, çocukların ön değerlendirme, sorgulama ve son değerlendirme yapmalarına imkan tanıyan hikayeler okunur ve ardından hikaye haritaları oluşturularak edinilen bilgiler pekiştirilir.

FEN VE DOĞA

Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlem yapmaya, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir. Deneyler, araştırmalar, nesne-durum izleme aktiviteleri, ölçümler yapılır, belgeseller ve videolar izlenir. Bu aktiviteler sırasında çocuklar önceden edinmiş oldukları bilgileri geliştirir ve dünyayı araştırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar. Canlılara ve yaşadıkları dünyaya karşı meraklı, duyarlı bir bakış açısı kazanırlar.

MATEMATİK

Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amacını taşımaktadır. Uygulanan matematik etkinlikleri ile çevrelerindeki örüntüleri fark eden, varsayımlar geliştirip bunları deneyen, problem çözebilen ve akıl yürütebilen, matematiğin de bir iletişim metodu olduğunun bilincinde bireyler yetiştirmek hedeflenir. Matematiğin günlük yaşantımızın bir parçası olduğunu vurgulayarak ve aktivitelerde günlük yaşantı örneklerinden de yararlanarak matematiği sevdirmek amaçlanır. Ölçme çalışmaları, ilişki kurma, eşleştirme ve gruplama aktiviteleri, sıralama-sayma-toplama-çıkarma, grafik hazırlama, geometrik sembolleri tanıma çalışmaları yapılmaktadır.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, çocukların ilgi ve gelişim özellikleri doğrultusunda hazırlanan çeşitli aktivitelerdir. Çocukların dikkat sürelerini uzatma, verilen yönergeleri anlayarak uygulama, ince kas gelişimini destekleme ve el-göz koordinasyonunu geliştirme amacı ile yumuşak malzemeleri şekillendirme, makas tutma, sınırlı-sınırsız boyama, doğru kalem tutma, çizgi çalışmaları yapılmaktadır. Okul öncesi eğitimde amaç çocuklara okuma-yazma öğretmek değil, onların ilköğretimde okuma yazmayı hızlı öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmak ve hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmaktır.

GÖRSEL SANATLAR

Sanat aktiviteleri çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan aktivitelerdir. Çocukların kendilerini ifade etme becerilerini geliştirirken, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanınmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimizin yaptıkları projelerle; paylaşma, işbirliği, yardımlaşma ve sorumluluk duygularını geliştirici aktiviteler yapılmaktadır. Kağıt şekillendirme, yoğurma maddeleriyle çalışmalar yapma, 3 boyutlu inşa aktiviteleri yaparak küçük el kasları geliştirilmektedir. Geri dönüşüm malzemelerini değerlendirme, grup ve bireysel resim çalışmaları yapma, farklı tekniklerle boyamalar oluşturma aktiviteleriyle estetik duyarlılıkları geliştirilmekte ve iç dünyalarını yansıtmaları sağlanmaktadır.

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE (P4C) ATÖLYESİ

Bu atölye dünyada Philosophy for Children (P4C) bilinen Çocuklar İçin Felsefe pedagojisini uygulamayı amaçlamaktayız. Eğitim, aktif öğrenme ve katılımı ön plana alır. Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

MÜZİK

Müzik etkinlikleri çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, motor ve dil gelişimlerini destekleyen, çocukların müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmalardır. Bu çalışmalar ses ve müzik dinleme, sesleri ayırt etme, şarkı söyleme, çalgı çalma, ritm tutma, müzik eşliğinde hareket, çalgıları tanıma ve türlerini ayırt etme, seslerini doğru kullanma,beraber şarkı söyleme kurallarını bilme ve uygulayabilme,şarkı türlerini ve hızlarını kuvvet farklılıklarını ayırt edebilme müzikli öykü oluşturma aktiviteleriyle oluşturulmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ

Beden etkinliği çocukların temel hareket becerilerini geliştirerek çocuğun fiziksel, motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimlerine ve özbakım becerilerine katkı sağlamaktadır. Çocukların  yer değiştirme, yer kontrolü ve denge becerilerinin geliştirilmesini içeren etkinliklerdir. Etkinliklerimizi uygularken eğitime hazır ve düzenli olma, fiziksel ısınma, jimnastik egzersizleri, koordinasyon, vücudu tanıma ve kullanmayı öğrenme aktiviteleri yapılarak eğlenceli oyunlar oynanmaktadır.

OYUN VE HAREKET

Öğretmen ya da çocuklar tarafından yapılandırılmış, kuralları olan ve grupça oynanan etkinliklerdir. Sınıf içinde ya da bahçede oynanabilir. Öğretmenin belli bir amaca ulaşmak üzere başlattığı; ancak sürecin tamamen çocuk tarafından yönlendirildiği, “yarı yapılandırılmış oyunlar” oyunun öğrenme yöntemi ve tekniği olarak kullanıldığı kategoridir. Aynı zamanda çocuk merkezlidir. Bu oyunlarda çocuğun insiyatifini kullanması önemlidir. Böylelikle çocuğun yaratıcılığı desteklenir.

Okul öncesi çocuğunun temel gereksinimlerinden biri de harekettir. Çocukların hareket gereksinimleri oyun etkinlikleri sırasında doğal olarak karşılanır.

SATRANÇ

Satranç, hayatın küçük bir modelidir. Bu modeli iyi kavramak hayatı tanımaktır. Amaç, satrancı bir araç olarak kullanıp hayata yönelik mesajlarımızı satranç modeli üzerinden vermektir.

DRAMA

Drama çocukların bir grup içerisinde durum ya da olayları, kendi yaşantılarından yola çıkarak, gerçek hayattan materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmaktır. Çocukların hayal etmeleri, hayallerini canlandırmaları, gerçek ya da hayal ürünü yaşantılarını yansıtmalarına olanak tanıyan bu özel bir öğrenme etkinliğinde, yaparak-yaşayarak öğrenme amaçlanmaktadır.

BAHÇE ZAMANI

Bahçe aktivitelerinde çocukların doğayı tanıyıp incelerken, bedensel gelişimlerinin de desteklendiği etkinliklere yer verilir. Bahçemizde yer alan mini ekim alanımızda farklı bitki türlerini inceleme imkanı sağlamakta ve kümesimiz hayvanlara duyarlı olma fikrinin temellerinin atılmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bahçe; çocukların özgürce oynadığı, farklı deneyimler yaşayarak korkularını yendiği bir oyun ortamı olarak da kullanılmaktadır.

YÜZME

Yüzme aktivitesini yaz döneminde bahçemizde kurduğumuz 6 tonluk prefabrik havuzumuzda gerçekleştirmekteyiz. Hava şartları uygun olduğu sürece yaz mevsimi boyunca her gün yüzerek eğlenceli vakitler geçirmekteyiz.

AKIL OYUNLARI

Akıl oyunları etkinliğinde; çocuklarımızın kişisel, sosyal, zihinsel ve görsel becerilerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Etkinlik saatinde akıl oyunları sınıfımızda, çocuklarımızın problem çözme, dikkat, konsantrasyon, hafıza, plan yapma, işbirliği, üretken olma gibi becerilerini desteklemek için her yaş seviyesine uygun materyallerle bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

DANS

Okulumuzda dans, çocuğun özgüven kazanmasının yanında ritim duygusunun , vücut – göz koordinasyonu  gelişiminin sağlanması, sosyalleşmesi, kendi vücudunu tanımasını, psikomotor gelişiminin hızlanmasını, topluluk önünde kendini ifade edebilmesini sağlamaktadır

STEM+A

STEM+A fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir bütün olarak öğretilmesi ilkesine dayalı bir eğitim modelidir. Bu yaklaşıma sanatın da eklenmesi ile çocukların hayal gücü ve tasarım odaklı düşünmeleri de teşvik edilmektedir.

KODLAMA

KODLAMA Verilen, istenen ve çözüm aşamalarından oluşan temel kodlama mantığı giderek günlük hayatın önemli bir parçası haline gelmektedir. Dolayısıyla, bu becerinin küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza verilmesi gerektiği inancındayız. Bu inanç doğrultusunda öğrencilerimizin kodlamayı öğrenmelerini destekliyoruz.